• Wednesday, December 1, 2021

Beste Klant,

Wijziging algemene voorwaarden

Wij hebben onze algemene voorwaarden gewijzigd en aangevuld. Per 01-12-2021 zullen de wijzigingen van kracht zijn op nieuwe klanten zonder een account op Cloudwebservices. Voor bestaande klanten zullen de nieuwe algemene voorwaarden ingaan op 01-01-2022.

Waar kan ik de actuele algemene voorwaarden zien?

Deze is te vinden op onze website: https://cloudwebservices.nl/algemene-voorwaarden/

Wat als ik het niet eens ben met de veranderingen?

Per 01-12-2021 treden alle punten in werking voor nieuwe klanten en/of pakketten. Aangezien bestaande klanten een opzegtermijn van 1 maand hebben, kan vanaf 01-12-2021 kosteloos het contract ontbonden worden als er bezwaren zijn met de nieuwe punten. Wanneer wij niets van de klant horen, gaan wij er vanuit dat alle wijzigingen worden geaccepteerd. Deze gaan dan per 01-01-2022 in.

SLA introductie

Naast de AV is er ook een nieuwe SLA geïntroduceerd. Nieuwe klanten in 2021 hebben deze standaard moeten accepteren. Alle klanten kunnen nu echter kiezen of ze de SLA accepteren of niet. Om wel of niet gebruik te maken van de SLA kun je een e-mail sturen naar support om hiermee akkoord te gaan (kosteloos). Let op: Een SLA wijziging kan maar één keer per jaar worden aangepast!

Waar kan ik de actuele SLA zien?

Deze is te vinden op onze website: https://cloudwebservices.nl/sla/

Wat zijn de voordelen van een SLA?

Standaard is Cloudwebservices niet verantwoordelijk voor schade bij downtime. Wij hebben gemerkt dat dit helaas te onduidelijk was voor veel klanten. Hierdoor hebben wij de site aangepast en de SLA in het leven geroepen. Wat de SLA voor jullie als klant doet, is een regeling treffen qua support tijden, reactietijden en wel het belangrijkste: De dienstkrediet.

Dit geeft het recht om een bepaald precentage terug te krijgen als klant, wanneer Cloudwebservices zich niet aan de SLA uptime afspraken kan houden. Zonder SLA hoeft Cloudwebservices geen dienstkrediet uit te betalen. Wat natuurlijk extra nadelig kan zijn voor ondernemers. Hierdoor raden wij natuurlijk aan om de SLA te accepteren.

Wat zijn de nadelen van een SLA?

In principe zijn die er op dit moment nog niet, tenzij we natuurlijk gradaties in type SLA's gaan handhaven, maar daar hebben we op dit moment geen plannen voor.

-------------------------

Change of terms and conditions

We have amended and added some things to our terms and conditions. As of 01-12-2021, the changes will be effective for new customers without an account by Cloudwebservices. For existing customers, the new terms and conditions will come into effect on 01-01-2022.

Where can I see the current terms and conditions?

This can be found on our website: https://cloudwebservices.nl/algemene-voorwaarden/

What if I don't agree with the changes?

As of 01-12-2021, all of the above points will come into effect for new customers and/or packages. Since existing customers have a cancel period of 1 month, the contract can be terminated free of charge from 01-12-2021 if there are objections with the new points. If we do not hear from the customer, we assume that all changes are accepted. These will then take effect on 01-01-2022.

SLA introduction

In addition to the AV, a new SLA has also been introduced. New customers in 2021 have had to accept this standard. However, all customers can now choose whether to accept the SLA or not. To decide whether or not to use the SLA, you can send an e-mail to support to agree to this (free of charge). Note: An SLA change can only be changed once a year!

Where can I see the current SLA?

This can be found on our website: https://cloudwebservices.nl/sla/

What are the benefits of an SLA?

By default, Cloudwebservices is not responsible for damage in the event of downtime. We have noticed that this was unfortunately too unclear for many customers. As a result, we have adapted the site and created the SLA. What the SLA does for you as a customer is to make an arrangement in terms of support times, response times and most importantly: the service credit.

This gives the right to get a certain percentage back as a customer, if Cloudwebservices cannot keep to the SLA uptime agreements. Without an SLA, Cloud Web Services does not have to pay out any service credit. Which of course can be extra disadvantageous for entrepreneurs. We therefore recommend that you accept the SLA.

What are the disadvantages of an SLA?

 

Right now, they do not exist at the moment, unless of course we are going to maintain gradations in types of SLAs, but we have no plans for that at the moment.